pkpiao

普者黑站火车时刻表查询

返回重新查询
经过 普者黑 的动车结果如下:
车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点运行 里程
D8707/D8706 动车组 富宁 09:48 10:49 普者黑 10:53 大理 4小时58分 722
D8683/D8686 动车组 大理 14:48 18:32 普者黑 18:35 富宁 4小时44分 722
D8607 动车组 富宁 20:18 21:12 普者黑 21:14 昆明南 2小时2分 366
D8602 动车组 昆明 07:00 08:21 普者黑 08:24 富宁 2小时17分 394
D3962 动车组 大理 15:25 19:06 普者黑 19:10 南宁东 6小时54分 1076
D3960/D3961 动车组 衡阳东 06:55 16:04 普者黑 16:08 大理 12小时59分 1786
D3946 动车组 大理 11:15 15:03 普者黑 15:07 桂林北 9小时37分 1452
D3943/D3946 动车组 大理 11:15 15:03 普者黑 15:07 桂林北 9小时37分 1452
D3942 动车组 丽江 09:25 14:24 普者黑 14:28 桂林北 10小时50分 1602
D3941 动车组 桂林北 06:47 12:58 普者黑 13:02 丽江 11小时23分 1602
D3936/D3937 动车组 柳州 06:35 11:08 普者黑 11:12 大理 8小时26分 1288
D3932/D3933 动车组 南宁东 07:13 10:18 普者黑 10:22 大理 6小时43分 1076
D3931/D3934 动车组 大理 08:52 12:55 普者黑 12:59 衡阳东 12小时50分 1786
D3928 动车组 昆明南 15:47 16:58 普者黑 17:02 北海 6小时22分 917
D3925/D3928 动车组 昆明南 15:47 16:58 普者黑 17:02 北海 6小时22分 917
D3910 动车组 昆明南 18:29 19:40 普者黑 19:44 南宁东 4小时26分 720
D3906 动车组 昆明南 14:56 16:00 普者黑 16:04 桂林北 6小时57分 892
D3905 动车组 柳州 12:24 16:56 普者黑 17:00 昆明南 5小时35分 932
D3904 动车组 昆明南 09:53 11:04 普者黑 11:08 桂林北 7小时4分 892
D3903 动车组 桂林北 07:17 13:20 普者黑 13:24 昆明南 7小时14分 1096
D3853/D3856 动车组 大理 11:53 15:40 普者黑 15:44 广州南 10小时33分 1639
D3850/D3851 动车组 广州南 12:32 19:29 普者黑 19:33 昆明南 8小时15分 1283
D3849/D3852 动车组 大理 11:33 15:15 普者黑 15:19 广州南 10小时27分 1639
D3846/D3847 动车组 广州南 11:47 18:47 普者黑 18:51 昆明南 8小时18分 1283
D3842/D3843 动车组 珠海 10:24 18:29 普者黑 18:33 昆明南 9小时16分 1399
D3841/D3844 动车组 大理 10:10 14:13 普者黑 14:17 广州南 11小时17分 1639
D3837/D3840 动车组 昆明南 12:11 13:15 普者黑 13:19 广州南 8小时6分 1283
D3830/D3831 动车组 广州南 10:36 17:15 普者黑 17:19 昆明南 7小时42分 1283
D3822/D3823 动车组 广州南 09:46 16:24 普者黑 16:27 昆明南 7小时48分 1283
D3817/D3820 动车组 昆明南 10:05 11:16 普者黑 11:20 广州南 8小时7分 1283
D3813/D3816 动车组 昆明南 09:20 10:31 普者黑 10:35 广州南 8小时16分 1283
D3810/D3811 动车组 广州南 07:42 14:55 普者黑 14:59 大理 10小时59分 1639
D3809/D3812 动车组 昆明南 08:50 09:54 普者黑 09:58 珠海 9小时34分 1399
D3807/D3806 动车组 广州南 07:31 14:06 普者黑 14:10 昆明南 7小时38分 1283
D3803/D3802 动车组 广州南 06:52 13:45 普者黑 13:49 大理 10小时45分 1639
D3801/D3804 动车组 昆明南 07:37 08:34 普者黑 08:38 广州南 7小时55分 1283
D3908 动车组 昆明南 17:07 18:11 普者黑 18:15 南宁东 4小时10分 720
D3901 动车组 南宁东 08:26 11:51 普者黑 11:55 昆明南 4小时35分 720
D9111/D9110 动车组 普者黑 12:32 始发站 普者黑 12:32 大理 4小时0分 559
D3848/D3845 动车组 昆明南 13:33 14:37 普者黑 14:41 广州南 8小时14分 1283
D3836/D3833 动车组 昆明南 11:39 12:43 普者黑 12:47 广州南 8小时13分 1283
D3814/D3815 动车组 广州南 08:27 15:12 普者黑 15:17 昆明南 7小时57分 1283
D3951/D3954 动车组 大理 13:01 16:35 普者黑 16:39 桂林北 9小时17分 1452
D3845/D3848 动车组 昆明南 13:33 14:37 普者黑 14:41 广州南 8小时14分 1283
D3833/D3836 动车组 昆明南 11:39 12:43 普者黑 12:47 广州南 8小时13分 1283
D3944/D3945 动车组 北海 08:48 13:34 普者黑 13:38 大理 8小时33分 1273
D3947/D3950 动车组 大理 12:10 15:52 普者黑 15:56 北海 8小时23分 1273
D8611 动车组 普者黑 09:40 始发站 普者黑 09:40 昆明南 1小时14分 203
D3945 动车组 北海 08:48 13:34 普者黑 13:38 大理 8小时33分 1273
D3921/D3924 动车组 昆明南 07:59 09:10 普者黑 09:14 北海 6小时2分 917
D8613 动车组 普者黑 20:20 始发站 普者黑 20:20 昆明南 1小时14分 203
D3940/D3941 动车组 桂林北 06:47 12:58 普者黑 13:02 丽江 11小时23分 1602
D3922/D3923 动车组 北海 07:48 12:46 普者黑 12:49 昆明南 6小时8分 917
D3834/D3835 动车组 广州南 10:48 17:25 普者黑 17:29 昆明南 7小时56分 1283
D3878/D3875 动车组 昆明南 07:53 08:58 普者黑 09:02 广州南 8小时2分 1283
D3806/D3807 动车组 广州南 07:31 14:06 普者黑 14:10 昆明南 7小时38分 1283
D3802/D3803 动车组 广州南 06:52 13:45 普者黑 13:49 大理 10小时45分 1639
D8603 动车组 富宁 11:10 12:11 普者黑 12:13 昆明南 2小时17分 366
D8606 动车组 昆明南 14:03 15:22 普者黑 15:25 富宁 2小时21分 366
D8605 动车组 富宁 17:25 18:36 普者黑 18:40 昆明南 2小时21分 366
D8604 动车组 昆明南 08:33 09:44 普者黑 09:47 富宁 2小时13分 366
D3956/D3957 动车组 北海 10:53 15:49 普者黑 15:53 大理 8小时50分 1273
D3935/D3938 动车组 大理 09:48 13:37 普者黑 13:41 北海 8小时47分 1273
D3952/D3953 动车组 桂林北 09:01 15:01 普者黑 15:05 大理 9小时54分 1452
D3926/D3927 动车组 北海 14:26 19:15 普者黑 19:19 昆明南 6小时0分 917
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)2020